Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť aha design, s.r.o., Dohnányho 22, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika

IČO: 47 621 621 / DIČ: 202 401 1748. Spoločnosť aha design, s.r.o. nie je platcom DPH.

Telefón: +421 905 331 611 , e-mail: alex@poriadkumilovna.sk

Bankové spojenie: VÚB Banka, IBAN: SK34 0200 0000 0037 0840 5656.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 96434/B.

Kupujúcim je každý návštevník webových stránok, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára vytvorí objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov a služieb poskytuje predávajúci na svojich webových stránkach www.poriadkumilovna.sk.

Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov a fyzických služieb na internetovej stránke www.poriadkumilovna.sk. Všetky objednané online produkty (online kurzy, platené e-booky) sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám nie je možné bez súhlasu autorky. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy či neúspechy plynúce z použitia informácií. Predávajúci aha design, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov - online kurzov alebo služieb. Účastníci budú o zmenách včas informovaní. Spoločnosť aha design, s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.


Objednávka

Objednávka vzniká odoslaním kompletne vyplneného objednávkového formuláru kupujúcim. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť pravdivé údaje a pred jej odoslaním ju riadne skontrolovať. Kupujúci vyplnením a zaslaním objednávky súhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok spoločnosti aha design, s.r.o. ako aj s cenou objednaných produktov a služieb. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Odoslaná objednávka je záväzná, predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané produkty alebo služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich kúpnu cenu. Kúpnopredajná zmluva vzniká samotným dodaním on-line produktu alebo služby. Zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Faktúry a cena

Ceny za služby a on-line produkty uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Predávajúci nie je platcom DPH. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej sumy na účet predávajúceho. Predávajúci vystaví kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad - faktúru, ktorá je odoslaná kupujúcemu elektronicky.

Spôsob a forma platby

Platba za produkt alebo služby je jednorázová a je možná ihneď po odoslaní objednávkového formulára týmto spôsobom: Bankovým prevodom na účet aha design, s.r.o. vedený v EUR. Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu cez spoločnosti Webnode, resp. Stripe, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. V prípade osobných služieb alebo konzultácií si kupujúci s predávajúcim dohodnú termín ich čerpania.

Dodacia lehota

Elektronické produkty budú odoslané kupujúcemu e-mailom automaticky ihneď po pripísaní platby na účet predávajúceho. V prípade online kurzov sa zákazník zaregistruje do členskej zóny kurzu. V prípade služieb, nedodávaných elektronicky, predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy poskytnúť kupujúcemu službu, ak sa nedohodli inak.


Záručné podmienky a reklamácie

1. Spotrebiteľ má na základe zákona Zákona č. 102/2014 z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 15 dni odo dňa prevzatia tovaru. V prípade online produktov sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z. Za svoje on-line produkty predávajúci ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 15 dní od zaplatenia zistíte, že tento produkt nie je pre Vás, vrátime Vám peniaze naspäť.

2. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu alex@poriadkumilovna.sk s prehlásením, že kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy a s priložením kópie faktúry - daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. V prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy, použite tento vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy:

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Dodávateľ: aha design, s.r.o, Dohnányho 22, 821 08 Bratislava, IČO: 47 621 621

Oznamujem/oznamujeme, že týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy o nákupe tohoto tovaru/online-produktu ...........................................................zo dňa ................................... v cene .......................

Dátum objednania .....................

Dátum dodania ..............................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len v prípade, že je tento formulár posielaný v listinnej podobe)

Dátum ......

3. Prevzatím tovaru alebo služby kupujúci potvrdzuje súhlas so záručnými a reklamačnými podmienkami a vyhlasuje, že bol s nimi riadne oboznámení a poučený.

Zodpovednosť za obsah webu

Spoločnosť aha design, s.r.o. aktualizuje webové stránky www.poriadkumilovna.sk priebežne, obsah môže byť aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia a tiež produkty a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava osobné údaje nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho: meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.Osobné údaje sú použité len za účelom správneho vybavenia objednávky a k realizácii celého obchodného procesu a nie sú poskytované tretím stranám. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. Pre uľahčenie orientácie a pohybu na našich stránkach pre kupujúcich využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.


V Bratislave, dňa 18. septembra 2019                  Ing. Alexandra Hanusová, konateľka spol.